معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 19 تهران از برگزاری طرح کوچه های حسینی در محله های جنوب شهر در قالب حرکت تکیه های سیار در کوچه ها خبر داد.