برنامه‌های دفتر نهاد رهبر انقلاب در دانشگاه علوم بهزیستی در قالب طرح «فصل رویش»دانشگاه علوم بهزیستی اجرا می‌شود.