همزمان با پیوستن نانوایی های منطقه به طرح دوستدار محیط زیست و در فاز دوم این طرح ، ۲ هزار کیسه پارچه‌ای بین شهروندان توزیع می شود.