شبکه رادیویی فرهنگ، آموزش رسانه‌ای در قالب «طرح جهاد آموزشی» را برای دانش‌آموزان در دستور کار قرار داده است.