مدیر واحدش ساماندهی محدوده‌های طرح ترافیک شهرداری تهران به تشریح آخرین خبر‌ها از طرح ترافیک خبرنگاری پرداخت.