چند طرح ترافیکی با هدف تسهیل تردد از بزگراه های محدوده منطقه 19 تهران در دست بررسی است.