براساس تحقیقات و مطالعات انجام شده و همچنین بررسی هایی که با دانشکده های قرآن وحدیث داشتیم، موضوعی باعنوان "طب اسلامی" نداریم.