نیروی انتظامی فردی را که ادعا می‌کرد از شاگردان یکی از صاحبنظران حوزه طب سنتی در کشور است، دستگیر کرد.