مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی گفت: آسیبی که کارخانه‌ها به محیط زیست وارد می‌کند، بررسی می‌شود و در صورت ایجاد آلودگی آن‌ها موظف به رفع آن هستند.