اگر مهدها بازگشایی نشوند برخی از مراکز غیرمجاز و غیراستاندارد در این ایام رشد خواهند کرد.