بر اساس قانون، سفته یک سند تجاری است که بر اساس آن شخصی صادر کننده متعهد می شود ک مبلغ معینی را در زمان مشخص یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد.