افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی به ویژه ضایع نخاعی، فلج مغزی و MS به دلیل لمس وسایل بیش از دیگران در معرض مواجهه با ویروس کرونا قرار دارند.