اطلاعات بیش از ۳۸ هزار ماما به سامانه شرکای کاری سازمان منتقل شده است و نسخ تجویزی آنها که بیش از ۱۳۰ قلم داروی در تعهد و خدمات روتین پاراکلینیک است، از طریق موسسات قابل ارائه است.