معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از تصویب اساسنامه صندوق فرصت‌های شغلی ظرف یک ماه آینده خبر داد.