تراشه کارت همچنان وارداتی است اما مشکل تامین آن حل شده و در آغاز ژانویه قرار است این تراشه را وارد کنند که امیدواریم روند صدور بیش از گذشته شود.