کشاورزان ،دامداران و باغداران و سایر نیکوکاران استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۹ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند.