زمانی که به خواستگاری می‌روید، زیباترین لباس‌هایتان را به تن کنید و پوششی شیک و مناسب داشته باشید چراکه اولین دیدار‌ها همیشه در اذهان باقی می‌مانند.