شکایت کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن دادگاه مجازات تعیین می‌کند اما برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و  تنها مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم ...