شورای راهبری طرح بوم باید تقویت شود البته این شورا هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.