تمام شهریه دانشجویان تحت پوشش بهزیستی پرداخت شده و تعدادی از جاماندگان به دلایل گوناگون شهریه برایشان واریز نشده است که تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ شهریه جاماندگان پرداخت خواهد شد.