رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، از تحقق ۹۰ هزار شغل جدید در این استان در راستای تعهدات سال جاری خبر داد.