یک نماینده مجلس گفت: ماموریت پایگاه رفاه ایرانیان تدوین شناسنامه اقتصادی-اجتماعی است بنابراین با توجه به ضرورت اصلاح قانون، پیگیر تقویت این پایگاه هستیم.