شناخت قبل از ازدواج، یکی از موضوعات  مهمی است که باید به صورت ضابطه‌مند و در چارچوب اخلاقی مورد پذیرش جامعه انجام شود.