بنا به استقبال گسترده شرکت کنندگان داخلی و خارجی ،پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو به تابستان موکول شد.