مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر از ساماندهی ۶ هزار دستفروش در تهران خبر داد و گفت: در مجموع اطلاعات ۱۰ هزار نفر در سامانه مربوط ثبت شده است.