کرونا بیرحمانه می تازد. در این روزها حواسمان به هم باشد، به کودک کار به چشم یک معضل اجتماعی نگاه نکنیم. این کودک هم این روزها کمی دلگرمی و توجه می خواهد.