طرح گشت و پایش شبانه محیط زیست استان تهران، به دلیل افزایش آلودگی هوا و انباشت آلاینده در آسمان تهران، با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.