دبیر انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی گفت: یکی از معضلات اساسی در حوزه تجهیزات پزشکی، عدم وجود شبکه توزیع هوشمند و تحت نظارت وزارت بهداشت است.