هفت ساعت برنامه آموزش مکمل در اختیار شاخه نظری است و در انتهای هفته آینده برای ۹۸ عنوان درسی کلاس تلویزیونی برگزار می شود.