جذب شدن به دیگران، تصادفی نیست و در واقع، حتی می‌تواند قابل پیش بینی باشد، چند اصل وجود دارد که می‌تواند توضیح دهد چرا بعضی از مردم به یکدیگر جذب می‌شوند.