کهولت سن و کاهش تدریجی قدرت سیستم دفاعی بدن امکان ابتلا به این بیماری در اثر افزایش سن بیشتر خواهد شد.