بنا بر دستور وزیر بهداشت در حال حاضر ۵ هزار بسته اقلام بهداشتی برای مقابله با بیماری کرونا برای جانبازان نخاعی و شیمیایی در حال ارسال است.