رزمایش بزرگ قرارگاه پدافند زیستی قدس سپاه محمد رسول الله(ص) با هدف گندزدایی و ضدعفونی معابر مناطق ۲،۵و۲۲ تهران، برگزار می شود.