برخی از مردم برای همه چیز کلمه‌ی تشکر را به کار می‌برند حتی در انتهای ایمیل یا متن بدون توجه به متن پیام، با این حال ابراز این نوع تشکر ظاهری و خودکار شما را تحت تاثیر صمیمیت قرار نمی‌دهد.