سن سالمندی در کشورهای توسعه یافته از ۶۵ سالگی، در کشورهای در حال توسعه از ۶۰ سالگی و در کشورهای کمتر توسعه یافته از ۵۵ سالگی افراد آغاز می شود.