نخستین سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران با هدف مطالعه، گردآوری، بازخوانی و آسیب‌شناسی سیر تاریخی در روزهای 27 و 28 مهر در پارک ملی علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی برگزار می شود.