نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، سلامت روان زنان بیش از مردان تحت تاثیر فاکتورهای غذایی است.