رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت: کارفرما با توجه کردن به سلامت روانی کارگران خود می‌تواند کارآمدی کارگر را افزایش دهد و در نهایت به سود اقتصادی بیشتری دست پیدا کند.