پیشنهاد سازمان نظام روان شناسی این است که فدراسیون روان شناسی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان تأسیس شود.