خسارات و آسیب وارد شده به ۶۷ شهروند، پس از ۱۸ ماه وقفه ارزیابی و از محل مسئولیت های مدنی شهرداری، ۱۳میلیارد ریال با هدف جبران خسارت به آن ها پرداخت شد.