سردیس شهید سلامت دکتر پیروی در بیمارستان آیت الله طالقانی نصب می شود.