مسابقه عکاسی" کوچه به کوچه"که توسط ستاد گردشگری شهرداری تهران و مشارکت سازمان زیبا سازی و مجموعه دارلفنون برگزار شده بود، تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه تمدید شد.