وبینار علمی - تخصصی «سبک زندگی دیندارانه، معنا و هویت در شهرهای امروز» به صورت مجازی برگزار شد.