انتشار هر روز مطالب غیرمستند در بین خبرهای رسمی و غیررسمی مرتبط با این بیماری، جو روانی جامعه را ملتهب می‌کند.