این تسهیلات تنها در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری و به صورت غیرحضوری ارائه می شود و متقاضیان می بایست به لینک مربوطه در این درگاه با عنوان «بسته یازدهم طرح یاری؛ خدمات گردشگری و سفر» ...