مدیرکل اداره دارو سازمان غذا ودارو گفت: برای اینکه سرعت، عدالت و شفافیت در بحث قیمت‌گذاری دارو بیشتر شود به این سمت رفته ایم که قیمت‌گذاری را به صورت هوشمند و سامانه ای انجام دهیم.