برای ورود به سامانه خودارزیابی و روانشناختی در بحران ویروس کرونا می توان به این آدرس http://corona.behzisti.ir مراجعه کرد.