عضو شورای شهر تهران، به تشریح برنامه‌های شهرداری برای ساماندهی وضعیت بساط گستر‌ها پرداخت.