رئیس بنیاد شهید گفت : باید توجه داشته باشیم که چهلمین سالگرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در اجرای برنامه‌ها به نحوی به این عدد اشاره شود.