سازمان نوسازی، تجهیز و بازسازی مدارس کشور گفت: با مصوبه نمایندگان مجلس و تخصیص اعتبارات مرتبط بازسازی و بهسازی مدارس نیازمند توجه، تسریع خواهد شد.